Algemene voorwaarden Trend Finance

Artikel 1. DEFINITIES 
1.1. Trend Finance: de eenmanszaak Trend Finance, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62741748.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Trend Finance een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Trend Finance voor de klant uitvoert.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Trend Finance en de klant krachtens welke Trend Finance de dienst zal uitvoeren. Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. Alle personen die bij, voor of namens Trend Finance werkzaam of zijn geweest komt een beroep op deze algemene voorwaarden toe.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig en opgeleverd vanuit de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en sms.
1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Trend Finance.
1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Trend Finance worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.11. Website: www.trendfinance.nl

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Trend Finance gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Trend Finance en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Trend Finance zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.
2.6. De door de Trend Finance in acht te nemen regel- en wetgeving omtrent de uitoefening van het beroep maken deel uit van de overeenkomst. De Klant verklaart de daaruit voor Trend Finance voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
2.7. De klant is op de hoogte van en respecteert de verplichtingen van Trend Finance uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van Terrorisme (WWFT).


Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
3.1. De klant is gehouden om alle bescheiden die Trend Finance zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Trend Finance te stellen. Trend Finance bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
3.2. De klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
3.3. De klant vrijwaart Trend Finance voor schade die het gevolg is van onjuiste onvolledige Bescheiden.
3.4. Voor rekening en risico van de klant zijn de door Trend Finance gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Trend Finance, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de klant van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.
3.5. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) de klant door Trend Finance aan derden, wordt Trend Finance aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
3.6. Trend Finance heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de klant aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
3.7. Op eerste schriftelijk verzoek van de klant zal Trend Finance de originele, door de klant verstrekte, bescheiden aan de klant retourneren.

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT
4.1. Trend Finance voert de opdracht uit naar beste kunnen op zorgvuldige en deskundige wijze en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.
4.2. Trend Finance bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
4.3. Trend Finance heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Trend Finance aan te wijzen derde.
4.4 Indien de werkzaamheden ertoe strekken een bepaald (financieel) einderesultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
4.5 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

Artikel. 5. (BEROEPS)REGELGEVING
5.1. De klant verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Trend Finance voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
5.2. Trend Finance treft passende maatregelen om de van de klant afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Trend Finance zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Trend Finance vindt plaats conform de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens..

Artikel 6. OPSCHORTING DIENSTEN, OVERMACHT
6.1. Trend Finance is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
6.2. Trend Finance is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Trend Finance weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Trend Finance kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Trend Finance een overeenkomst is aangegaan.
6.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
6.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Trend Finance onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Trend Finance, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Trend Finance, wanprestatie door leveranciers van Trend Finance waardoor Trend Finance haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Trend Finance of diens leveranciers.
6.5. Bij overmacht heeft Trend Finance ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Trend Finance in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.


Artikel 7. HONORARIUM EN KOSTEN
7.1 De door Trend Finance uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan klant in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. 

7.2 Trend Finance heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Klant een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Trend Finance, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
7.3 Het honorarium van Trend Finance is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Trend Finance berekend en is verschuldigd naar de mate door Trend Finance werkzaamheden ten behoeve van Klant zijn verricht.
7.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Trend Finance gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Klant en Trend Finance hierover andere afspraken hebben gemaakt.
7.5 Het honorarium van Trend Finance, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting per week, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Klant in rekening gebracht, tenzij Klant en Trend Finance hierover andere afspraken hebben gemaakt.
7.6 Alle door de Klant aan Trend Finance verschuldigde bedragen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
7.7 Trend Finance heeft het recht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, gestegen kosten

door te berekenen en haar honorarium aan te passen.

Artikel 8. BETALING
8.1. Betaling door klant van de aan Trend Finance verschuldigde bedragen dient, zonder dat de klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Trend Finance
8.2. Als de klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de klant van rechtswege in verzuim en is Trend Finance gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
8.3. Als de klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Trend Finance gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
8.4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klant hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

    1. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Klant naar het oordeel van Trend Finance 

daartoe aanleiding geeft, is Trend Finance gerechtigd van Klant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Trend Finance te bepalen vorm. Indien Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Trend Finance gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Klant aan Trend Finance uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 9. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR TREND FINANCE
9.1. Trend Finance garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd,
onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
9.2. Trend Finance spant zich in om de gegevens die Trend Finance voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
9.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Trend Finance met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
9.4. Trend Finance is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam,
bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Trend Finance.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

10.1 Trend Finance zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een administrateur en belastingadviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Trend Finance voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. 

10.2 Indien de Klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Trend Finance die bij

zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Trend Finance voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van éénmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, waardoor de schade is veroorzaakt, over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Trend Finance sprake is van opzet. 

10.3 In geval het administratieve werkzaamheden van Trend Finance betreft, vrijwaart Klant Trend Finance voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant aan Trend Finance onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Klant aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet van Trend Finance.

10.4 In geval van advieswerkzaamheden van Trend Finance betreft, vrijwaart Klant Trend Finance tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een dienst die opdrachten aan Klant heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet.

10.5 Trend Finance is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Klant en inkomensderving of gederfde winst door de Klant, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Trend Finance.

10.6 Trend Finance heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Klant ongedaan te maken.

10.7 Trend Finance is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Klant, Trend Finance of derden.

10.8 Klant vrijwaart Trend Finance tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

10.9 Medewerkers van Trend Finance zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens Trend Finance de aansprakelijkheid van Trend Finance voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.

Artikel 11. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
11.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
11.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
11.3. Beide partijen, zowel de klant als Trend Finance, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de
overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
11.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 11.3 kan Trend Finance de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Trend Finance voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;

ARTIKEL 12. CONFORMITEIT
12.1. Trend Finance zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de opdrachtbevestiging/offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Trend Finance in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
12.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Trend Finance worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Trend Finance aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant Trend Finance.
12.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Trend Finance te leveren diensten voor rekening komt van Trend Finance, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING

13.1 Trend Finance is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan Trend Finance verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door Trend Finance aan Klant verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

13.2 Trend Finance is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele klanten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

13.3 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Trend Finance niet gerechtigd de informatie die hem door Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

13.4 Trend Finance zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

ARTIKEL 14. RECLAMES 

14.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen schriftelijk (inclusief motivering) binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Klant reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs nier eerder kon ontdekken, aan Trend Finance te worden kenbaar gemaakt.

14.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

14.3 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Klant in verband met de reclame.

14.4 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Trend Finance de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Klan reeds betaald honorarium.

ARTIKEL 15. RETENTIERECHT

15.1 Trend Finance is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant zijn voldaan.

15.2 Trend Finance is niet aansprakelijk voor schade bij Klant die is veroorzaakt door de door de opschorting vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
16.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Trend Finance partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2. De rechter in de vestigingsplaats van Trend Finance is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Trend Finance het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
16.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 17. VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
17.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Trend Finance ingeschreven bij de KvK Rotterdam onder het nummer 62741748.
17.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Trend Finance.
17.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

17.4 Trend Finance is bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen.