Privacybeleid Trend Finance

Trend Finance, gevestigd aan Cairostraat 125 3047BB, Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.trendfinance.nl
[email protected]

Cairostraat 125 3047BB, Rotterdam

010-3070852

U stelt vertrouwens in ons. Daarom zien wij het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen en gaan wij heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we kunnen verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Trend Finance. Door gebruik te maken van onze dienstverlening alsook deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wij respecteren de privacy van al onze cliënten en alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk conform de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

  • Dit betekent dat wij uw (persoons)gegevens enkel verzamelen, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de verleende opdracht en het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Dit betekent dat wij passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Dit betekent dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de verleende opdracht en aldus de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trend Finance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Trend Finance verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trend Finance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Trend Finance verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte;

– in het kader van de verleende opdracht, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte (uw financiële administratie of salarisadministratie);

– Het kunnen afhandelen van een betaling/vordering;

Verzenden van informatie / nieuwsbrief;

– U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– U te kunnen informeren over (wijzigingen van) onze diensten;

– Analyse van uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

Geautomatiseerde besluitvorming

Trend Finance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trend Finance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Trend Finance verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trend Finance gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trend Finance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Trend Finance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trend Finance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Heeft u een klacht?

Indien u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen en zullen wij proberen om er samen uit te komen. 

Als u overige vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.