Algemene voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES

 • 1.1. Trend Finance: de eenmanszaak Trend Finance, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62741748.
 • 1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Trend Finance een overeenkomst is aangegaan.
 • 1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • 1.4. Diensten: alle diensten die Trend Finance voor de klant uitvoert.
 • 1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Trend Finance en de klant krachtens welke Trend Finance de dienst zal uitvoeren.
 • 1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig en opgeleverd vanuit de klant. 1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en sms.
 • 1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Trend Finance.
 • 1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Trend Finance worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
 • 1.11. Website: www.trendfinance.nl

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Trend Finance gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Trend Finance en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • 2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 • 2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Trend Finance zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
 • 2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 • 3.1. De klant is gehouden om alle bescheiden die Trend Finance zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Trend Finance te stellen. Trend Finance bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 • 3.2. De klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 • 3.3. De klant vrijwaart Trend Finance voor schade die het gevolg is van onjuiste onvolledige Bescheiden.
 • 3.4. Voor rekening en risico van de klant zijn de door Trend Finance gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de klant van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.
 • 3.5. In geval van elektronische verzending van informatie - waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) de klant door Trend Finance aan derden, wordt Trend Finance aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
 • 3.6. Trend Finance heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de klant aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 • 3.7. Op eerste schriftelijk verzoek van de klant zal Trend Finance de originele, door de klant verstrekte, bescheiden aan de klant retourneren.

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT

 • 4.1. Trend Finance voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.
 • 4.2. Trend Finance bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 • 4.3. Trend Finance heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Trend Finance aan te wijzen derde.

Artikel. 5. (BEROEPS)REGELGEVING

 • 5.1. De klant verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Trend Finance voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
 • 5.2. Trend Finance treft passende maatregelen om de van de klant afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Trend Finance zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Trend Finance vindt plaats conform de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 6. OPSCHORTING DIENSTEN, OVERMACHT

 • 6.1. Trend Finance is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 • 6.2. Trend Finance is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Trend Finance weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Trend Finance kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Trend Finance een overeenkomst is aangegaan.
 • 6.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
 • 6.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Trend Finance onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Trend Finance, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Trend Finance, wanprestatie door leveranciers van Trend Finance waardoor Trend Finance haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Trend Finance of diens leveranciers.
 • 6.5. Bij overmacht heeft Trend Finance ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Trend Finance in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7. HONORARIUM EN KOSTEN

 • 7.1. De door Trend Finance uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onkosten worden ten alle tijde in overleg apart in rekening gebracht.
 • 7.2. Trend Finance heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan de klant. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Trend Finance om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
 • 7.3. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Trend Finance het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. BETALING

 • 8.1. Betaling door klant van de aan Trend Finance verschuldigde bedragen dient, zonder dat de klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Trend Finance
 • 8.2. Als de klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de klant van rechtswege in verzuim en is Trend Finance gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 • 8.3. Als de klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Trend Finance gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 • 8.4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klant hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

Artikel 9. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR TREND FINANCE

 • 9.1. Trend Finance garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 • 9.2. Trend Finance spant zich in om de gegevens die Trend Finance voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
 • 9.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Trend Finance met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
 • 9.4. Trend Finance is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Trend Finance.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 • 10.1. Trend Finance is niet aansprakelijk voor schade Trend Finance die ontstaat doordat de klant aan Trend Finance geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder wordt mede begrepen de situatie dat Trend Finance niet in staat is om het werk binnen een bepaalde termijn op te leveren.
 • 10.2. Trend Finance is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 • 10.3. De aansprakelijkheid van Trend Finance is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht die veroorzaakt is doordat de klant aan Trend Finance geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt. 10.4. De klant vrijwaart Trend Finance voor aanspraken van derden (medewerkers van Trend Finance en door Trend Finance ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

Artikel 11. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

 • 11.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 • 11.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
 • 11.3. Beide partijen, zowel de klant als Trend Finance, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 • 11.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 11.3 kan Trend Finance de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
  • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
  • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Trend Finance voortvloeiende verplichting;
  • klant inbreuk maakt op rechten van derden;

ARTIKEL 12. CONFORMITEIT

 • 12.1. Trend Finance zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de opdrachtbevestiging/offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Trend Finance in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
 • 12.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 12.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Trend Finance worden gefactureerd